Ogrody deszczowe zlokalizowane przy ul. Podgórnej w Pile

Cele inicjatywy:

  1. Zwiększanie retencji wody opadowej lub roztopowej do gruntu,
  2. Zmniejszenie ilości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych bezpośrednio do sieci, poprzez wykorzystanie istniejących mokradeł i pól infiltracyjnych, jako miejsc retencjonowania i infiltracji wód,
  3. Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez wykorzystanie roślin hydrofilowych zatrzymujących zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody.

Utworzone ogrody deszczowe wpłynęły pozytywnie na:

  • mikroklimat miejski wywołując korzystny wpływ na warunki przyrodnicze terenu,
  • oszczędność wody, której zasoby w Wielkopolsce są coraz bardziej ograniczone
  • zwiększenie bioróżnorodności. Zbiorniki retencyjno-rozsączające w mieście stanowią źródło wody dla roślin i zwierząt