Inwestycje prowadzone w Spółce MWiK w Pile zmierzają do poprawy świadczonych usług oraz do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Zestawienie inwestycji realizowanych w 2022 roku.

  • Budowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej.
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jastrzębiej, Przepiórczej i Ceramicznej.
  • Budowa sieci wodociągowej w ul. Wroniej.
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krzywej, Długosza i Zachodniej.
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nad Gwdą, Dalekiej i Równej.
  • Budowa instalacji fotovoltaiki o mocy ok. 100 kWp na terenie bazy MWiK przy ulicy Wałeckiej 20.