Inwestycje prowadzone w Spółce MWiK w Pile zmierzają do poprawy świadczonych usług oraz do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Zestawienie inwestycji realizowanych w 2024 roku.

  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jastrzębiej, Przepiórczej i Ceramicznej.
  • Budowa przyłącza wodociągowego wraz z kablem energetycznym oraz kablem światłowodowym ze studni ST-4 do Stacji Uzdatniania Wody w Gładyszewie