STREFY OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH

Ujęcia wód podziemnych eksploatowane przez MWiK Piła mają ustanowione w drodze decyzji strefy ochrony bezpośredniej. Strefa ochronna ujęcia wody to wydzielony fragment terenu wokół studni głębinowej, który ma gwarantować, że do pobieranych wód nie przedostaną się żadne zanieczyszczenia mogące pogorszyć jej jakość. W strefie ochronnej ujęcia wód obowiązuje szereg zakazów i ograniczeń.

Na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia obowiązują następujące zakazy, zgodnie z którymi należy:

  1.  odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
  2.  zagospodarować teren zielenią,
  3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
  4. ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Tereny ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez Spółkę są ogrodzone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

WYKAZ DECYZJI USTANAWIAJĄCYCH STREFY OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH:

  1. Decyzja nr BD.ZUZ.2.4100.340.2018.AS – Ujęcie wody Stara Łubianka – Dobrzyca
  2. Decyzja nr SR.6341.70.2012.VIII – Ujęcie wody Piła ul. Wałecka
  3. Decyzja nr BD.ZUZ.2.4100.356.2018.AS – Ujęcie wody Piła – Gładyszewo studnie nr 1, 2 i 3
  4. Decyzja nr BD.ZUZ.2.4100.27.2021.DS – Ujęcie wody Piła – Gładyszewo studnia nr 4