Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile – historycznie

 • maj 1991 roku – powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pile, które 9 lipca 1991 roku zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
  fot. 1 Hala filtrów otwartych pospiesznych – SUW przy ulicy Chopina w Pile

  W 1991 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile eksploatowała:
  – 107,6 km sieci wodociągowej,
  – 73,1 km sieci kanalizacji sanitarnej.
  Miasto Piła nie posiadało oczyszczalni ścieków. Ścieki komunalne były odprowadzane na pola irygacyjne zlokalizowane przy ul. Walki Młodych w Pile (obecnie ulica Młodych).
  Od początku 1992 roku Spółka zatrudniała 184 pracowników.

 • sierpień 1995 roku – uruchomiono mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, która do dziś eksploatowana jest przez odrębny podmiot gospodarczy – Gwda z o.o. w Pile. Ścieki z terenu miasta zbierane poprzez system kanalizacji sanitarnej Spółki MWiK przekierowano w całości do oczyszczalni ścieków. Dotychczas użytkowane pola irygacyjne zostały wyłączone z eksploatacji, a ich teren został zrekultywowany.
 • styczeń 2003 roku – wprowadzono opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piły. Rada Miejska w Pile w styczniu 2003 roku podjęła uchwałę w sprawie opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Wprowadzenie tych opłat było podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie i konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie Piły.
 • lata 2003 – 2005 – zrealizowano projekt pod nazwą: „Wodociąg dla miasta Piły z ujęcia wody w Dobrzycy wraz ze stacją uzdatniania wody”, który uporządkował gospodarkę wodną w mieście. Był to pierwszy w Polsce projekt dofinansowany z Funduszu Spójności ISPA. Zakres rzeczowy projektu objął między innymi:
  fot. 2  Budynek SUW wraz ze zbiornikami wód technologicznych

  – budowę ujęcia wody w Dobrzycy, zwanej „barierą zachodnią”. W skład ujęcia wchodziło 9 studni głębinowych czwartorzędowych,
  – budowę nowej stacji uzdatniania, której wydajność w całości pokryła zapotrzebowanie miasta na wodę oraz budowę magistrali wodociągowej o długości około 7 km, łączącej ujęcia głębinowe ze stacją uzdatniania wody,
  – budowę rurociągu wody czystej łączącego stację uzdatniania wody z istniejącą miejską siecią wodociągową,
  – rozbudowę miejskiej sieci wodociągowej (1,6 km nowych rurociągów),
  – budowę linii średniego napięcia, stanowiącej podstawowe źródło zasilania w energię elektryczną studni głębinowych oraz stacji uzdatniania wody,
  – budowę linii teletechnicznych umożliwiających zarządzanie systemem zaopatrzenia w wodę.

 • lata 2005 – 2007 – zrealizowano projekt pod nazwą: ,,Modernizacja systemu doprowadzania wody dla miasta Piła”, który obejmował:
  – likwidację 39 studni głębinowych o małej wydajności,
  – budowę i wymianę sieci wodociągowej na terenie Piły o długości 23 km,
  – budowę linii średniego napięcia o długości 5 km, która jest elementem systemu zabezpieczenia energetycznego MWiK Piła,
  – realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska wodnego pod nazwą: „Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile budowa 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej”.

  fot. 3 Samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

  W wyniku inwestycji wszystkie posiadane przez Spółkę MWiK wyloty wód opadowych do rzeki Gwdy zostały uzbrojone w urządzenia podczyszczające tj. osadniki zawiesin oraz separatory substancji ropopochodnych. Realizacja zadania pozwoliła na spełnienie rygorystycznych wymagań w zakresie jakości wód opadowych odprowadzanych do środowiska.

 • lata 2008 – 2014 – rozpoczęto proces wymiany wysokoemisyjnej i wyeksploatowanej floty samochodowej oraz sprzętu specjalistycznego. Zakupiono między innymi specjalistyczne samochody ciężarowe do czyszczenia kanalizacji oraz nowoczesne maszyny do prac ziemnych i instalacyjnych. Nowa flota samochodowa oraz sprzęt specjalistyczny umożliwiły obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej na odpowiednio wysokim poziomie oraz przyspieszyło usuwanie awarii.
fot. 4 Ogrody deszczowe przy ulicy Podgórnej w Pile
 • 2016 rok – budowa ogrodów deszczowych przy ul. Podgórnej w Pile. W ramach przeciwdziałania suszy oraz zmniejszania ilości wód opadowych wprowadzanych do kanalizacji deszczowej, Spółka wykonała dwa nowatorskie, pilotażowe ogrody deszczowe w zastoiskach wód opadowych. Spółka zamierza kontynuować działalność w zakresie małej retencji.
  fot. 5 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej bazy przy ulicy Wałeckiej w Pile
 • 5 grudnia 2016 roku – wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej bazy Spółki MWiK w Pile przy ul. Wałeckiej 20 w Pile.
 • 2017 rok – zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą: „Technologia kotłowni biwalentnej opartej na pompach ciepła wraz z sieciami międzyobiektowymi dla bazy MWiK na terenie SUW przy ul. Wałeckiej 20 w Pile”. Inwestycja polegała na budowie kotłowni biwalentnej opartej na pompach ciepła typu „woda – woda” Pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 180 kW są głównym źródłem ciepła i produkują energię cieplną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do wytworzenia chłodu w systemie wentylacyjnym. Moc grzewcza pomp ciepła pokrywa 100% zapotrzebowania bazy MWiK na ciepło oraz chłód. Dolne źródło ciepła dla pomp ciepła stanowi woda uzdatniona o stabilnych parametrach (temperatura wody w zakresie od 8⁰C do 10⁰C), co zapewnia bardzo wydajną pracę kotłowni.
 • 3 września 2019 roku – po wielu latach analiz i przygotowań została zakończona budowa nowoczesnej bazy Spółki przy ul. Wałeckiej 20 w Pile. Od 1991 roku Spółka zajmowała zaadoptowane obiekty po starej bazie PKS przy ul. Chopina w Pile. Miała być to tylko tymczasowa lokalizacja bazy – do czasu wybudowania nowych obiektów przy ul. Wałeckiej w Pile (max. na okres 5 lat). W praktyce okazało się, że tymczasowa baza Spółki funkcjonowała przy ul. Chopina aż przez 28 lat.
  fot. 6 Budynek biurowo-socjalny nowej bazy MWiK

  Najważniejsze obiekty nowej bazy MWiK Piła to:
  – budynek biurowo-socjalny z halą warsztatową,
  – budynek biurowo-magazynowy z przyległą zadaszoną powierzchnią magazynową,
  – budynek służb ochrony obiektu,
  – kotłownia biwalentna oparta na technologii pomp ciepła.

 • 2022 rok – na terenie bazy MWiK przy ul. Wałeckiej 20 w Pile została wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 100 kWp. Wytworzona w niej energia elektryczna wykorzystywana jest w całości do bieżącego zasilania obiektów Spółki.

Obecnie Spółka eksploatuje i zarządza infrastrukturą wodno-kanalizacyjną o łącznej długości ponad 850 km, na którą składają się:

 • Sieć wodociągowa:
  – magistrala wody surowej i uzdatnionej – 20,1 km,
  – sieć rozdzielcza – 213,8 km,
  – przyłącza wodociągowe – 132,8 km,

  fot. 7 Przepompownia ścieków przy ul. M.Konopnickiej w Pile
 • Sieć kanalizacji sanitarnej:
  – grawitacyjne kanały sanitarne – 164 km,
  – przyłącza kanalizacji sanitarnej – 84,66 km,
  – rurociągi tłoczne – 25,4 km.
 • Urządzenia i sieć kanalizacji deszczowej:
  – grawitacyjne kanały deszczowe – 132,9 km,
  – przyłącza kanalizacji deszczowej – 79,12 km,
  – bezobsługowe przepompownie ścieków deszczowych – 5 szt.,
  – rurociągi tłoczne – 1 km,
  – wyloty wód deszczowych – 31 szt. wyposażone w następujące urządzenia podczyszczające (separatory – 39 szt., piaskowniki – 64 szt.).
  Na koniec 2022 roku stan zatrudnienia w Spółce wynosił 122 osoby.