Historia MWiK Piła

Kalendarium Pilskich Wodociągów

W latach 1890 – 1900 uruchomiono pierwsze studnie głębinowe czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Studnie zlokalizowane były na terenie Parku Miejskiego i na terenie Zakładu Wodociągów przy obecnej ulicy Chopina w Pile.

Przed rokiem 1945 wodę pobierano ze studni i uzdatniano w Stacji Uzdatniania Wody przy obecnej ul. Chopina. W celu napowietrzania i odkwaszania (usunięcia dwutlenku węgla agresywnego) woda ze studni była pompowana na piętro budynku i doprowadzana do górnej części złoża ociekowego (rozdeszczowana systemem koryt), a następnie spływała do filtrów żwirowych pośpiesznych otwartych, gdzie zachodziła redukcja związków żelaza i manganu. Przefiltrowaną, oczyszczoną wodę zbierano w zbiorniku wody czystej o poj. 640 m3, a następnie pompowano do sieci miejskiej. Piła – Schneidemuhl  była w znacznej części zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej wynosiła około 40 km. Ciśnienie w sieci było regulowane za pomocą wieży ciśnień zlokalizowanej przy obecnej ul. Lotniczej w Pile. Ścieki były odbierane przez kanalizację typu rozdzielczego i kierowane na pola irygacyjne w okolicy Leszkowa, a ścieki deszczowe były odprowadzane bezpośrednio do rzeki Gwdy.

W 1950 roku zarządzeniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pile z dnia 12 grudnia 1950 roku zostało powołane do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pile, które tworzyły: Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Łaźnia Miejska. Zadaniem tych zakładów było odbudowanie i uruchomienie ze zniszczeń wojennych istniejącej infrastruktury komunalnej w Pile. Po II wojnie światowej miasto Piła było zasilane w wodę ze studni poniemieckich. Eksploatowano pięć (5) studni czwartorzędowych o głębokości 60 m i dwie (2) studnie trzeciorzędowe o głębokości 140 m. Wodę do miasta podawano bez uzdatniania z uwagi na zniszczone w 30% filtry. Wykorzystywano jedynie zbiornik wody czystej, jako zbiornik retencyjny. W dalszym ciągu funkcjonowała wieża ciśnień.

W latach 1955 – 1957 oddano do eksploatacji nowe studnie o głębokości 148 m każda (studnie artezyjskie z warstwy oligocenu – trzeciorzęd).

W 1959 roku zapotrzebowanie na wodę wynosiło 3 300 m3 na dobę. Miasto było w okresie odbudowy i rozbudowy. Podjęto decyzję o przebudowie i rozbudowie istniejącej przepompowni wody. W dalszym ciągu podawano wodę do miasta bez uzdatniania. Jakość wody czerpanej z warstwy oligocenu odpowiadała obowiązującym normom. Zamontowano w pomieszczeniu pompowni nowe pompy odśrodkowe, a pomieszczenie filtrów otwartych przebudowano na drugi zbiornik retencyjny.

W 1973 roku w dalszym ciągu woda do miasta  podawana  była bez uzdatnienia. Eksploatowanych było 11 studni trzeciorzędowych oraz 3 studnie czwartorzędowe. Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na wodę w godzinach szczytu włączano do eksploatacji studnie czwartorzędowe z ponadnormatywną zawartością żelaza i manganu. Powodowało to odkładanie znacznych ilości osadów w sieciach wodociągowych. W związku z tym podjęto decyzję o budowie Stacji Uzdatniania Wody. Do tego celu przystosowano budynek pompowni przy ul. Chopina.

1975 dokonano nowego podziału administracyjnego kraju i utworzono 49 województw. Na terenie województwa pilskiego utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile, w którego strukturach znalazł się Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

W czerwcu 1983 roku, wyodrębniono ze struktury WPGKiM działalność wodociągowo – kanalizacyjną i utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pile. W skład tego Przedsiębiorstwa weszło 12 Zakładów Rejonowych, zlokalizowanych w miastach  na terenie województwa pilskiego tj: Chodzież, Czarnków, Jastrowie, Krzyż, Piła, Trzcianka, Rogoźno, Wałcz, Wągrowiec, Wronki i Złotów.

W 1991 roku uchwalono ustawę o samorządzie terytorialnym, na podstawie której wojewoda pilski jako organ założycielski WPWIK w Pile, wydał zarządzenie o podziale Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a zadania realizowane do tej pory przez WPWiK stały się zadaniami własnymi Gminy.

1 maja 1991 r. na bazie majątku przekazanego Gminie Piła, utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pile, które 9 lipca 1991r. przekształcone zostało w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile”.