Zawarcie umowy o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków

Jeśli nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi procedurami lub została kupiona/wynajęta nieruchomość, która  jest przyłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Do zawarcia umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków niezbędne są następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków (pobierz formularz),
  • protokół zdawczo – odbiorczy ze stanem wodomierza(-y) – w przypadku zmiany odbiorcy usług (pobierz formularz),
  • oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (pobierz formularz).

Dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą konieczny jest dodatkowo:

  • wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z KRS,
  • numery: NIP, REGON.

Po dostarczeniu do Spółki MWiK Piła wymaganych  dokumentów zostaje sporządzona umowa w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Obydwa egzemplarze podpisuje odbiorca usług a następnie Zarząd Spółki MWiK.

Po podpisaniu umów przez Zarząd Spółki MWiK, jeden egzemplarz zostaje odesłany do odbiorcy usług.