Miasto Piła czerpie wodę surową z:

  • 9 studni głębinowych zlokalizowanych w lesie na terenie gminy Szydłowo (Stara Łubianka – Dobrzyca) tworzących tzw. barierę zachodnią
  • 2 studni głębinowych zlokalizowanych przy ul. Wałeckiej 20 w Pile
  • 4 studni głębinowych zlokalizowanych w Pile – Gładyszewie

Wszystkie studnie posiadają, wygrodzone w sposób trwały, strefy ochrony bezpośredniej. Obudowy studni zabezpieczone są przed napływem do ich wnętrza wód opadowych. Naturalne ukształtowanie terenu powoduje, że na terenie strefy nie stagnuje woda opadowa. Tereny ochronne poszczególnych studni oznakowane są tablicami informacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Wody podziemne eksploatowane wzdłuż wschodniej krawędzi rynny rzeki Rudy są mało zmineralizowane, średnio twarde oraz pozbawione mętności oraz zabarwienia. Aby uzyskać wodę do picia trzeba z niej usunąć nadmiar żelaza i manganu poprzez napowietrzenie oraz filtrację.

Woda surowa z ujęcia tłoczona jest pompami głębinowymi do budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wałeckiej w Pile. Po napowietrzeniu i odgazowaniu woda spływa do komory reakcji, a następnie przepływa przez pośpieszne filtry otwarte, gdzie następuje redukcja związków żelaza i manganu.

Pompy drugiego stopnia tłoczą wodę uzdatnioną ze zbiornika podfiltrowego do sieci miejskiej oraz do zbiorników wyrównawczych zlokalizowanych w miejscowości Dolaszewo.

Stacja Uzdatniania Wody w Pile jest wysoko wyspecjalizowanym i nowoczesnym obiektem. Do Centralnej Dyspozytorni przekazywane są wszelkie dane dotyczące poboru wody z każdej studni oraz pomiary przepływu i ciśnienia na rurociągach magistralnych wody uzdatnionej miasta Piły.