Wypowiedzenie umowy

W celu rozwiązania umowy na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków lub umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, należy złożyć pisemne wypowiedzenie umowy (pobierz formularz) przesyłając je na adres Spółki MWiK lub dostarczając osobiście do Działu Obsługi Klienta MWiK. Do wypowiedzenia umowy należy dołączyć protokół zdawczo – odbiorczy nieruchomości, zawierający stany wodomierzy w dniu jej przekazania.