Jak podłączyć się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Spółki MWiK Piła?

KROK 1

Należy wypełnić Wniosek o wydanie warunków technicznych w Dziale Obsługi Klienta lub pobrać druk wniosku ze strony internetowej Spółki MWiK (pobierz formularz) i wypełniony dostarczyć do Działu Obsługi Klienta.

Do ww. wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową określającą usytuowanie nieruchomości,
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Terminy wydania warunków technicznych przez Spółkę MWiK wynoszą:

 • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
  w pozostałych przypadkach.

KROK 2

Po uzyskaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy zlecić wykonanie Projektu Technicznego branży sanitarnej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (projekt musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych).

KROK 3

Po opracowaniu projektu technicznego przyłączy należy dostarczyć go do Spółki MWiK Piła w celu jego uzgodnienia. Akceptacja wykonanego projektu technicznego następuje po stwierdzeniu zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do miejskich sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy. Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej przez Spółkę MWiK wynosi do 30 dni od daty jej złożenia.

KROK 4

Po uzgodnieniu projektu technicznego przez Spółkę MWiK można przystąpić do wykonania przyłącza. Wykonanie przyłącza należy zlecić uprawnionej firmie instalacyjnej.

UWAGA !!!

W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki wydane przez Spółkę MWiK tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

KROK 5

Po wykonaniu kroków 1-4 należy telefonicznie lub pisemnie poinformować odpowiedni Wydział (z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem) o planowanym terminie włączenia przyłącza do sieci:

 • przyłącza wodociągowego – zgłoszenie terminu w Wydziale Wodociągów (ul. Wałecka 20, tel.: +48 67 211 91 58, +48 67 211 91 34). Spółka MWiK dostarcza i montuje nawiertkę lub trójnik wraz z zasuwą na własny koszt.
 • przyłącza kanalizacyjnego – zgłoszenie terminu w Wydziale Kanalizacji (ul. Śmiłowska, tel. +48 67 212 62 43).

KROK 6

Nowo wybudowane przyłącze należy zgłosić odpowiednim służbom Spółki MWiK do odbioru w stanie odkrytym:

Po dokonaniu odbioru przyłącza przez pracowników Spółki MWiK w stanie odkrytym, można przystąpić do jego zasypania.

KROK 7

Po podłączeniu przyłącza do sieci należy złożyć wniosek o zawarcie umowy w Dziale Obsługi Klienta Spółki MWiK Piła.  Druk wniosku o zawarcie umowy można wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) i wypełniony złożyć w Dziale Obsługi Klienta. Do ww. wniosku należy dołączyć oświadczenie o prawie do korzystania z nieruchomości.

Przed rozpoczęciem korzystania z wykonanego przyłącza wodociągowego należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, (ul. Wałecka 20 tel.: +48 67 211 91 13) w celu ustalenia terminu montażu wodomierza. Spółka MWiK dostarcza i montuje wodomierz główny na własny koszt.

KROK 8

Po spełnieniu kroków od 1 do 7 należy zgłosić się do Działu Obsługi Klienta w celu dokonania odbioru technicznego przyłączy. Wzór wniosku o odbiór techniczny przyłącza można uzyskać na miejscu lub pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz).

Do odbioru końcowego przyłączy inwestor winien przedłożyć następujące dokumenty:

 • jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego ze Spółką MWiK Piła,
 • jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 • dziennik robót wypełniony odpowiednimi wpisami (wydany przez Spółkę MWiK wraz z warunkami technicznymi),
 • pozytywny wynik próby bakteriologicznej wody pobranej z nowo wybudowanego przyłącza.

KROK 9

Po dokonaniu odbioru Spółka MWiK wystawi Protokół odbioru technicznego.

KROK 10

Podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (po uprzednim wypełnieniu wniosku – krok nr 7) zostaje przesłana w dwóch egzemplarzach na adres Klienta.

Dwa egzemplarze umowy, po ich podpisaniu, należy odesłać na adres Spółki MWiK lub dostarczyć do Działu Obsługi Klienta MWiK.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta Spółki MWiK lub telefonicznie pod nr telefonu +48 67 211 91 44 lub +48 67 211 91 13.