Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile

Podstawa działalności Spółki MWiK Piła:

 1. Na podstawie Uchwały Nr XIII/112/91 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 maja 1991 roku  oraz Uchwały Nr XIV/123/91 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 czerwca 1991 roku  w sprawie utworzenia Spółki prawa handlowego – został utworzony aktem notarialnym  Nr–A-2199/91 Państwowego Biura Notarialnego w Wałczu z dnia 5 lipca 1991 roku podmiot „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Pile.
 2. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081995.
 3. Wspólnikiem Spółki jest Gmina Piła.
 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 5.  Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie wydanego zezwolenia  przez Zarząd Miejski w Pile – Decyzja Nr 1/2002 z dnia 21.10.2002 r. i zgodnie z uchwałą nr XXXIV/344/20  Rady Miasta Piły  z dnia 24 listopada 2020  roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Piły.

Podstawowa działalność Spółki w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków polega na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz na odprowadzaniu ścieków od odbiorców usług do oczyszczalni ścieków.

Produkcja wody

Miasto Piła zaopatrywane jest w wodę z:

 • 9 studni głębinowych zlokalizowanych w lesie na terenie gminy Szydłowo (Stara Łubianka – Dobrzyca) tworzących tzw. barierę zachodnią,
 • 2 studni głębinowych zlokalizowanych przy ul. Wałeckiej 20 w Pile,
 • 4 studni głębinowych zlokalizowanych w Pile – Gładyszewie.

Wszystkie studnie posiadają wygrodzone w sposób trwały strefy ochrony bezpośredniej. Obudowy studni zabezpieczone są przed napływem do ich wnętrza wód opadowych. Naturalne ukształtowanie terenu powoduje, że na terenie strefy nie stagnuje woda opadowa. Tereny ochronne poszczególnych studni oznakowane są tablicami informacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Wody podziemne eksploatowane wzdłuż wschodniej krawędzi rynny rzeki Rudy są mało zmineralizowane, średnio twarde oraz pozbawione mętności oraz zabarwienia. Aby uzyskać wodę do picia trzeba z niej usunąć nadmiar żelaza i manganu poprzez napowietrzenie oraz filtrację.

Woda surowa z ujęcia tłoczona jest pompami głębinowymi do budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wałeckiej w Pile. Po napowietrzeniu i odgazowaniu woda spływa do komory reakcji, a następnie przepływa przez pośpieszne filtry otwarte, gdzie następuje redukcja związków żelaza i manganu.

Pompy drugiego stopnia tłoczą wodę uzdatnioną ze zbiornika podfiltrowego do sieci miejskiej oraz do zbiorników wyrównawczych zlokalizowanych w miejscowości Dolaszewo.

Stacja Uzdatniania Wody w Pile jest wysoko wyspecjalizowanym i nowoczesnym obiektem. Do Centralnej Dyspozytorni przekazywane są wszelkie dane dotyczące poboru wody z każdej studni oraz pomiary przepływu i ciśnienia na rurociągu tłocznym miasta Piły.

Sieć wodociągowa 

Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców na terenie miasta Piły za pośrednictwem następujących przewodów wodociągowych (stan aktualny na dzień 01 lipca 2024r.):

 • magistrala wody surowej i uzdatnionej – 20,1 km,
 • sieć rozdzielcza – 213,8 km,
 • przyłącza wodociągowe – 132,8 km, 7741 szt.

Kanalizacja

Jest to system kanałów, kolektorów, rurociągów, przewodów, zbiorników czerpalnych i pomp do odprowadzania ścieków sanitarnych lub wód opadowych lub roztopowych z miejsca ich powstawania do punktu oczyszczania.

 • Ścieki bytowo-gospodarcze są to ścieki spływające z urządzeń sanitarnych, powstające we wszystkich pomieszczeniach w domu podczas zużywania wody na cele higieniczne, gospodarcze i do spłukiwania toalet. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni systemem kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej.
 • Ścieki przemysłowe są to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową,
  a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.
 • Ścieki komunalne są to ścieki bytowe lub wymieszane ścieki bytowe ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi i roztopowymi, które odprowadzane są urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Na terenie miasta Piły znajduje się rozdzielczy system kanalizacji ścieków sanitarnych i deszczowych.

Kanalizacja ścieków sanitarnych

Ścieki bytowo – gospodarcze pochodzące z gospodarstw domowych oraz przemysłowe z zakładów przemysłowych odbierane są za pomocą sieci kanałów sanitarnych z terenu miasta. Sieć sanitarna składa się z kanałów sanitarnych o zakresie średnic od 160 mm do 1000 mm. Na terenie miasta jest 10 podstawowych zlewni, w skład których wchodzi 48 bezobsługowych przepompowni. Każda zlewnia zakończona jest przepompownią, skąd ścieki rurociągami tłocznymi o średnicy od 80 mm do 800 mm transportowane są w zależności od zlewni do studni rozprężnej i dalej rurociągiem grawitacyjnym do kolejnej pompowni, lub bezpośrednio do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych.

Oczyszczaniem ścieków zajmuje się Spółka GWDA. Średnia dobowa ilość ścieków przetłaczana do oczyszczalni przez MWiK w Pile wynosi około 15000 m3  na dobę, co stanowi w skali roku 5500000 m3.

Do sieci kanałów sanitarnych na terenie miasta wprowadzane są ścieki nie tylko z gminy Piła lecz również z gminy Szydłowo oraz Ośrodka Wczasowego nad Jeziorem Płotki.

Spółka MWiK eksploatuje

(stan na dzień 01 lipca 2024r.):

 • grawitacyjne kanały sanitarne  – 169,9 km,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej – 84,66 km,
 • rurociągi tłoczne – 26,9 km,
 • bezobsługowe przepompownie ścieków sanitarnych – 53 szt.

Kanalizacja deszczowa

Na terenie miasta funkcjonuje sieć kanalizacji deszczowej, która odbiera wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dachowych, placów utwardzonych, parkingów, ulic itp. do zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej. Przekrój kanałów deszczowych na terenie miasta mieści się w zakresie od 300 mm do 1800 mm. Zebrane wody opadowe lub roztopowe z powyższych obiektów wprowadzane są do kanałów grawitacyjnych MWiK Sp. z o.o. w Pile. Poszczególne kanały tworzą zlewnie, a każda z nich zakończona jest wylotem do środowiska (rzeka, staw, grunt). Wody opadowe przed wprowadzeniem do środowiska podlegają procesowi podczyszczenia, dlatego każdy z wylotów, którego właścicielem jest Spółka MWiK wyposażony jest w odpowiednie urządzenia podczyszczające. Podstawowy ciąg technologiczny, który służy do podczyszczania wód opadowych lub roztopowych składa się z piaskownika (separator zawiesin) oraz separatora związków ropopochodnych. Jakość wprowadzonych do środowiska wód opadowych lub roztopowych musi odpowiadać parametrom określonym w przepisach szczegółowych.

Infrastruktura eksploatowana przez MWiK Sp. z o.o. w Pile

(stan na dzień 01 lipca 2024r.):

 • kanalizacja deszczowa grawitacyjna – 132,9 km,
 • przyłącza kanalizacji deszczowej – 79,12 km,
 • podczyszczanie wód deszczowych – 31 szt.,
 • piaskowniki – 64 szt.,
 • separatory – 39 szt.,
 • bezobsługowe przepompownie ścieków deszczowych – 5 szt.,
 • rurociągi tłoczne – 1 km.