Spółka MWiK umożliwiła odbiorcom usług, którzy są  osobami fizycznymi, nową formę płatności faktur za wodę i ścieki – „Polecenie zapłaty”. Jest to usługa bankowa dla rozliczeń bezgotówkowych oparta na bezpiecznym systemie elektronicznej wymiany danych między bankami. Należności za wodę i ścieki, znajdujące się na fakturze, automatycznie pobierane są z rachunku bankowego klienta, dokładnie w dniu terminu ich płatności. Usługa jest realizowana na podstawie deklaracji zgody złożonej przez klienta. Ta forma rozliczeń dostępna jest już w większości banków w kraju.

Jak uruchomić „polecenie zapłaty”?

Odbiorca usług, związany umową ze Spółką MWiK, powinien wypełnić w dwóch egzemplarzach drukZgody na obciążenie rachunku dostępny w Dziale Obsługi Klienta lub pobrać druk oświadczenia ze strony internetowej (pobierz formularz). Druki wniosku należy podpisać zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku – w przeciwnym razie bank może odmówić realizacji „Polecenia zapłaty”. Oba egzemplarze druku „Zgoda na obciążenie rachunku” należy dostarczyć do Spółki MWiK w jeden wybrany sposób:

  • przesyłając na adres Spółki MWiK,
  • poprzez wizytę w Dziale Obsługi Klienta MWiK.

W przypadku przesłania jednego egzemplarza Zgody na obciążenie rachunku polecenie zapłaty nie zostanie uruchomione. Usługa będzie aktywna w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia dwóch egzemplarzy prawidłowo wypełnionego wniosku do MWiK Sp. z o.o. w Pile.

UWAGA:

Aby skorzystać z „Polecenia zapłaty” najpierw należy zlikwidować dotychczasowy sposób rozliczeń – zrezygnować ze „Zlecenia stałego”. Jeśli klient nie zlikwiduje „Zlecenia stałego”, to jego bank odrzuci „Zgodę na obciążanie rachunku” deklarującą chęć skorzystania z „Polecenia zapłaty”. Usługa nie zostanie uruchomiona. W ten sposób następuje zabezpieczenie przed pobraniem tej samej opłaty po raz drugi.


Jak odstąpić od „polecenia zapłaty”?

Chcąc zrezygnować z usługi należy wypełnić w dwóch egzemplarzach druk: „Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dostępny w Dziale Obsługi Klienta lub pobrać druk oświadczenia ze strony internetowej (pobierz formularz). Oba egzemplarze druku „Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku” należy dostarczyć do Spółki MWiK w jeden wybrany sposób:

  • przesyłając na adres Spółki MWiK,
  • poprzez wizytę w Dziale Obsługi Klienta Spółki MWiK.