Pobór wód podziemnych

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile prowadzi działalność polegającą na poborze wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

 

Miasto Piła zaopatrywane jest w wodę z utworów czwartorzędowych:

  • dziewięciu studni głębinowych zlokalizowanych na terenach leśnych gminy Szydłowo (Stara Łubianka – Dobrzyca) tworzących tzw. barierę zachodnią
  • dwóch studni głębinowych zlokalizowanych przy ul. Wałeckiej w Pile
  • czterech studni głębinowych zlokalizowanych w Pile – Gładyszewie.

Spółka posiada również awaryjne ujęcia wód podziemnych, które mogą być wykorzystane w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Są to studnie ujmujące wodę z utworów trzeciorzędowych.

Wszystkie ujęcia eksploatowane są na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

WYKAZ POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH DOTYCZĄCYCH POBORU WÓD:

  1. Pozwolenie wodnoprawne z 06 marca 2017r.; znak ŚR.6341.109.2016.VIII na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w rejonie miejscowości Stara Łubianka – Dobrzyca (9 studni bariery zachodniej).
  2. Pozwolenie wodnoprawne z 25 sierpnia 2022r. znak DB.ZUZ.2.4210.218.2022.DS na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Wałeckiej 20 w Pile.
  3. Pozwolenie wodnoprawne z 11 czerwca 2021r.; znak BD.ZUZ.2.4210.64.2021.AI na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Pile – Głądyszewie.
  4. Pozwolenie wodnoprawne z 03 czerwca 2022r. znak BD.ZUZ.2.4210.441.2021.SA na szczególne korzystanie z wód obejmujące awaryjny pobór wód podziemnych trzeciorzędowych.