Organy spółki

Organami Spółki MWiK w Pile są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników jest najważniejszym organem Spółki. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki, a w uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza Spółki.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Piły. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

 • Sprawy wymienione w art. 228 Kodeksu spółek handlowych:
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  • postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania Zarządu albo nadzoru,
  • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  • zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, jeżeli umowa Spółki nie stanowi inaczej,
  • zwrot dopłat.
 • Przeznaczenie czystego zysku: na dywidendy, fundusze celowe, pokrycie strat.
 • Uchwalenie rocznych i wieloletnich programów (planów) działania Spółki.
 • Przyjęcie do Spółki nowych wspólników.
 • Rozwiązanie i likwidacja Spółki.
 • Połączenie Spółki z inną spółką.
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki jest organem kontrolnym i doradczym. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza liczy do pięciu członków, w tym przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący, który odpowiada za organizowanie jej prac oraz zwoływanie posiedzeń. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen wymienionych sprawozdań i wniosków oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień dotyczących Spółki.

Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki, a także regulaminów i uchwał Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem  i reprezentowaniem Spółki, niezastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd uprawniony jest w szczególności do:

 1. podejmowania działań zastrzeżonych dla Zarządu na podstawie Kodeksu spółek handlowych,
 2. zarządzania majątkiem Spółki,
 3. zaciągania zobowiązań i zawierania umów, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, gdy jest ona wymagana w myśl obowiązujących przepisów lub postanowień Aktu założycielskiego,
 4. ustanawiania i odwoływania prokury oraz udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
 5. zatwierdzania regulaminów określających wewnętrzny porządek, organizację oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy,
 6. składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki,
 7. zwoływania Zgromadzeń Wspólników,
 8. przygotowania corocznego sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
 9. składania wniosków na Zgromadzeniu Wspólników w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
 10. występowania do innych organów Spółki z wnioskami we wszystkich sprawach.

Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Spółki. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i oblicza się ją w pełnych latach obrotowych. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanawiać prokurentów działających samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.