Wyniki badania jakości wody wodociągowej na terenie miasta Piły ogłaszane są po każdym kwartale danego roku na stronie bip.mwik.pl


Jakość wody dostarczanej mieszkańcom miasta Piły kontrolowana jest przez laboratorium MWiK Sp. z o.o. przy ul. Wałeckiej 20 w Pile. Badaniami objęte są stacje uzdatniania w Pile i Gładyszewie oraz wodociągi publiczne. Ponadto woda kontrolowana jest po awariach sieci wodociągowej oraz w trakcie prowadzenia nowych inwestycji.

Badania prowadzone  są również przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile w ramach nadzoru nad jakością wody wymaganego przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Prowadzone badania monitoringowe pozwalają na ocenę, czy woda uzdatniona dostarczana odbiorcom spełnia wymagania jakościowe, fizyko – chemiczne oraz mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do parametrów fizycznych zaliczamy: barwę, mętność, smak, zapach  i temperaturę.

 1. Barwa. Zasadniczo woda jest bezbarwna, aczkolwiek w zależności od składu chemicznego woda może przybierać rozmaite zabarwienia.
 2. Mętność. Płynąca woda niesie ze sobą drobne cząsteczki mineralne i organiczne. Ilość tych substancji ma wpływ na mętność wody.
 3. Smak. Na smak wody duży wpływ ma jej temperatura oraz źródła, z których jest ona czerpana.
 4. Zapach. Woda do spożycia pozbawiona jest zapachu, jednakże wody nieuzdatnione mogą posiadać zapach roślinny, bagienny lub substancji w niej rozpuszczonych, w szczególności gazów. Najbardziej znanym wszystkim zapachem wody jest woń chloru wykorzystywanego do jej dezynfekcji w procesie uzdatniania.
 5. Przewodność elektryczna zależy od rodzaju substancji rozpuszczonych, ich stężenia i temperatury. Im wyższa przewodność tym więcej rozpuszczonych substancji posiada woda.

Do parametrów chemicznych wpływających na czystość wody zaliczamy głównie: przewodność elektryczną, odczyn, twardość, żelazo, mangan, różne formy azotu, chlorki.

 1. Odczyn. Jest wskaźnikiem obecności w wodzie związków kwasowych i zasadowych. Pożądana wartość pH wody pitnej to przedział między 6,5 a 9,5.
 2. Twardość wody określa się ilością wapnia i magnezu, a także opcjonalnie solami żelaza, manganu oraz metali ciężkich. Im więcej jest ich w wodzie tym jest ona twardsza i zarazem smaczniejsza.
 3. Żelazo. Ma znaczący wpływ na smak i zapach wody. Zwiększona ilość żelaza w wodzie powoduje metaliczny jej posmak oraz wpływa na korozyjność rurociągów.
 4. Mangan. Związki manganu często towarzyszą związkom żelaza w wodzie jednakże w mniejszych ilościach. Nadmiar manganu w wodzie jest niepożądany ponieważ może powodować brunatne plamy podczas prania tkanin.
 5. Chlorki. Nadmierne stężenia chlorków w wodzie do picia powodują przyspieszenie tempa korozji w sieci wodociągowej, co może doprowadzić do zwiększenia zawartości metali w dostarczanej wodzie.
 6. Związki azotowe – amoniak, azotyny, azotany. Duża zawartość związków azotowych w wodzie może świadczyć o zanieczyszczeniu wody nawozami sztucznymi lub fekaliami. Wysokie stężenie azotanów w wodzie może negatywnie wpływać na naturalną florę bakteryjną przewodu pokarmowego człowieka.

Parametry biologiczne. Wskaźniki mikrobiologiczne są parametrami o podstawowym znaczeniu w jakości wody i mogą wpływać negatywnie na zdrowie konsumentów z uwagi na ich chorobotwórczość. Występowanie w wodzie mikroorganizmów takich jak: Escherichia coli lub enterokoki (paciorkowce kałowe), bytujących zwykle w odchodach ludzi i zwierząt stałocieplnych, wskazuje na zanieczyszczenia typu kałowego. Stanowią one wskaźnik zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, a ich obecność w wodzie wiąże się z koniecznością podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Aby zapobiec takim sytuacjom lub w celu wyeliminowania potencjalnego skażenia, woda przeznaczona na zaopatrzenie ludności musi być poddawana dezynfekcji.

Mimo wysokiej jakości ujmowanej wody podziemnej wolnej od zanieczyszczeń mikroorganizmami, woda podawana do sieci miejskiej w Pile jest dezynfekowana za pomocą podchlorynu sodu. Dezynfekcja wody jest konieczna, zabezpiecza bowiem sieć  przed wtórnym skażeniem mikrobiologicznym.