AKCJA PROTESTACYJNA

 

13 lutego 2023 r. rozpoczęła się akcja protestacyjna zainicjowana przez organizacje związkowe zrzeszające pracowników sektora wodociągowo – kanalizacyjnego Wielkopolski. Protest skierowany jest przeciwko działaniom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które od 2022 roku bezzasadnie blokuje urealnienie taryf za wodę i ścieki co może spowodować zagrożenie ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków.

Ogromny wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych oraz brak dialogu ze strony Wód Polskich może doprowadzić do utraty płynności finansowej i w konsekwencji do pogorszenia warunków pracy i  płacy, odejścia  doświadczonych pracowników i wyspecjalizowanej kadry kierowniczej, wydłużenia czasu usuwania awarii, zakłóceń w dostawie wody i odbiorze ścieków, zanieczyszczenia środowiska, zaniechania inwestycji a w ostateczności upadłości firm wodociągowo – kanalizacyjnych.

Protestujące organizacje związkowe domagają się od Wód Polskich akceptacji nowych taryf przygotowanych zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.