• Zarejestruj się  W celu odwołania zgody należy skontaktować się ze Spółką MWiK telefonicznie 67 212 50 24, korespondencyjnie lub osobiście w Dziale Obsługi Klienta Spółki przy ulicy Wałeckiej 20 w Pile.

  Przyjmuję do wiadomości, że wyrażone wyżej zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie odwołane w każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU E-BOK

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

  1) Administratorem moich danych osobowych, jako Użytkownika, przetwarzanych w celach związanych wykonaniem usługi informacyjnej „e-BOK” umożliwiającej udostępnianie mi drogą elektroniczną podglądu indywidualnego subkonta klienta są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile – siedziba: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20 (zwane dalej: MWiK Sp. z o.o. w Pile), wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000081995, nr REGON: 570503455, nr NIP: 7640201952, +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74, fax +48 67 212 59 30, e-mail mwik@mwik.pila.pl.

  2) Dane osobowe Użytkownika zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez niego formularza zgłoszeniowego udostępnianego mu w siedzibie Spółki. Podanie danych osobowych następuje na podstawie zgody osoby, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do korzystania z usługi informacyjnej „e-BOK”(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  3) Użytkownik ma prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody, o której mowa w pkt. 2. W celu odwołania zgody należy poinformować Spółkę o swojej decyzji w formie pisemnej (na adres: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile – siedziba: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20), drogą elektroniczną (wysyłając e-mail na adres mwik@mwik.pila.pl, względnie poprzez osobiste złożenie odwołania w Biurze Obsługi Klienta Spółki. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z pozbawieniem Użytkownika możliwości korzystania z usługi „e-BOK”.

  3) Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

  4) Użytkownikowi przysługują prawa:

  • dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5) Administrator Danych przechowywał będzie dane umożliwiające logowanie i uwierzytelnianie użytkowników usługi przez okres 3 miesięcy od momentu zaprzestania korzystania Użytkownika z usługi informacyjnej „e-BOK”.

  6) Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z MWiK Sp. z o.o. w Pile umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych

  7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

  8) Wszelkie zmiany w treści wyżej zamieszczonych obowiązków informacyjnych Administratora Danych Osobowych są dostępne na stronie internetowej MWiK Sp. z o.o. w Pile dostępnej pod adresem http://www.mwik.pila.pl w zakładce „RODO”.

  9) MWiK Sp. z o.o. w Pile wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

  • telefonicznie pod numerem: 67 212 50 24
  • pocztą tradycyjną na adres: 64-920 Piła, ul. Wałecka 20
  • pocztą elektroniczną na adres: e-mail mwik@mwik.pila.pl
  • osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym (67 212 50 24) uzgodnieniu terminu spotkania.