Szanowni Państwo,
Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pile uprzejmie informuje, że ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” z definicji ścieków wyłączone zostały wody opadowe lub roztopowe. W konsekwencji, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych nie mogą być realizowane na bazie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Z uwagi na wyżej wskazaną zmianę terminologiczną,  umowy o odprowadzanie ścieków opadowych lub roztopowych do kanalizacji miejskiej, dotychczas zawarte pomiędzy Państwem a Spółką, wymagają modyfikacji celem ich dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Zważywszy na to, Spółka rozpoczęła 1 lutego br. dostarczanie swoim Klientom dokumentów będących następstwem nowych uwarunkowań prawnych. Komplet dokumentów, które Państwo otrzymają będzie zawierał: pismo przewodnie, wzór nowej umowy, informację dla usługobiorców będących konsumentami, Ogólne Warunki Świadczenia Usług oraz cennik usługi.
Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki MWiK zwraca się do swoich Klientów z uprzejmą prośbą o dokonanie następujących czynności:
  1. zapoznanie się z treścią przesłanej Informacji konsumenckiej oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z jej treścią, które załączone jest do informacji,
  2. uzupełnienie umowy w zakresie wymaganych danych oraz czytelne jej podpisanie,
  3. przekazanie dwóch egzemplarzy umowy osobiście bądź listownie na adres siedziby Spółki w Pile: ul. Chopina 2, Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 2), w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów. Egzemplarz Ogólnych Warunków Umowy należy zachować na własne potrzeby.
Nowy wzór umowy zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy w powyższym zakresie obowiązujące pomiędzy Państwem, jako Usługobiorcą, a Spółką jako Usługodawcą.
Ponadto Zarząd informuje, iż tylko przesłanie albo osobiste dostarczenie kompletu dokumentów, o których mowa w niniejszej informacji, skutkować będzie zawarciem nowej umowy. Zawarcie nowej umowy umożliwi Państwu dalsze korzystanie z usługi polegającej na odbiorze wód opadowych lub roztopowych przez system kanalizacji deszczowej MWiK.
W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Spółki MWiK – tel. 67 211 91 13.