podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

Produkcja pilskiej wody

Fontanna na Pilskiej wyspie nocą

Miasto Piła zaopatrywane jest w wodę z:
Wody podziemne eksploatowane wzdłuż wschodniej krawędzi rynny rzeki Rudy są mało zmineralizowane, średnio twarde oraz pozbawione mętności oraz zabarwienia. Aby uzyskać wodę do picia trzeba z niej usunąć nadmiar żelaza i manganu poprzez napowietrzenie oraz filtrację.
 
Woda surowa z ujęcia tłoczona jest pompami głębinowymi do budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wałeckiej w Pile. Po napowietrzeniu i odgazowaniu woda spływa do komory reakcji, a następnie przepływa przez pośpieszne filtry otwarte, gdzie następuje redukcja związków żelaza i manganu.
Pompy drugiego stopnia tłoczą wodę uzdatnioną ze zbiornika podfiltrowego do sieci miejskiej oraz do zbiorników wyrównawczych zlokalizowanych w miejscowości Dolaszewo.
Stacja Uzdatniania Wody w Pile jest wysoko wyspecjalizowanym i nowoczesnym obiektem. Do Centralnej Dyspozytorni przekazywane są wszelkie dane dotyczące poboru wody z każdej studni oraz pomiary przepływu i ciśnienia na rurociągu tłocznym miasta Piły.

Strefy ochronne ujęć wody

W granicach stref ochronnych wód nie ma żadnych obiektów przemysłowych, komunikacyjnych oraz gospodarskich uciążliwych dla środowiska. Obecnie poszczególne studnie posiadają wygrodzone w sposób trwały strefy ochrony bezpośredniej. Na wygrodzonym terenie oprócz studni, zlokalizowane są energetyczne szafy sterownicze. Obudowy studni zabezpieczone są przed przedostawaniem do ich wnętrza wód opadowych. Naturalne ukształtowanie terenu powoduje, że na terenie strefy nie stagnuje woda opadowa. Tereny ochronne poszczególnych studni oznakowane są tablicami informacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.   

Sieć wodociągowa 

Podstawowe dane dotyczące długości sieci wodociągowej na terenie miasta Piły (stan na dzień 26 sierpnia 2022r.):

Kanalizacja

Jest to system kanałów, kolektorów, rurociągów, przewodów, zbiorników czerpalnych i pomp do odprowadzania ścieków sanitarnych lub deszczowych z miejsca ich powstawania do punktu oczyszczania. 
Na terenie miasta Piły znajduje się rozdzielczy system kanalizacji ścieków sanitarnych 
i deszczowych. 

Kanalizacja ścieków sanitarnych

Ścieki bytowo - gospodarcze pochodzące z gospodarstw domowych oraz przemysłowe z zakładów przemysłowych odbierane są za pomocą sieci kanałów sanitarnych z terenu miasta. Sieć sanitarna składa się z kanałów sanitarnych o zakresie średnic od 160 mm do 1000 mm. Na terenie miasta jest 10 podstawowych zlewni, w skład których wchodzi 48 bezobsługowych przepompowni. Każda zlewnia zakończona jest przepompownią, skąd ścieki rurociągami tłocznymi o średnicy od 80 mm do 800 mm transportowane są w zależności od zlewni do studni rozprężnej i dalej rurociągiem grawitacyjnym do kolejnej pompowni, lub bezpośrednio do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych.
 
Oczyszczaniem ścieków zajmuje się Spółka Wodno-Ściekowa GWDA. Średnia dobowa ilość ścieków przetłaczana do Spółki Wodno - Ściekowej GWDA przez MWiK w Pile wynosi około 15000 m3  na dobę, co stanowi w skali roku 5500000 m3.
 
Do sieci kanałów sanitarnych na terenie miasta wprowadzane są ścieki nie tylko z gminy Piła lecz również z gminy Szydłowo oraz Ośrodka Wczasowego nad Jeziorem Płotki.
 
Spółka MWiK eksploatuje (stan na dzień 26 sierpnia 2022r.):

Kanalizacja ścieków deszczowych

Na terenie miasta funkcjonuje sieć kanalizacji deszczowej, która odbiera wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych, placów utwardzonych, parkingów, ulic itp. do zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej. Przekrój kanałów deszczowych na terenie miasta mieści się w zakresie od 300 mm do 1800 mm. Zebrane ścieki deszczowe i roztopowe z powyższych obiektów wprowadzane są do kanałów grawitacyjnych MWiK Sp. z o.o. w Pile. Poszczególne kanały tworzą zlewnie, a każda z nich zakończona jest wylotem do środowiska (rzeka, staw, grunt). Ścieki deszczowe przed wprowadzeniem do środowiska podlegają procesowi podczyszczenia, dlatego każdy z wylotów, którego właścicielem jest Spółka wyposażony jest w odpowiednie urządzenia podczyszczające. Podstawowy ciąg technologiczny, który służy do podczyszczania ścieków deszczowych składa się z piaskownika (separator zawiesin) oraz separatora związków ropopochodnych. Jakość wprowadzonych ścieków do środowiska odpowiada surowym przepisom i musi spełniać wymogi środowiskowe. 
 
Infrastruktura eksploatowana przez MWiK Sp. z o.o. w Pile (stan na dzień 26 sierpnia 2022r):
 


Aktualności
Czy wiesz, że...?

„Pecunia non olet” („pieniądze nie śmierdzą”) słowa te przypisuje się cesarzowi Wespazjanowi, który w roku 74 n.e. w celu podreperowania finansów Imperium nałożył podatek na handel moczem (w toaletach publicznych mocz był zbierany do kadzi, a potem sprzedawany do garbarni i farbiarni).

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 30 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
ul. Wybickiego, ul. Dunikowskiego

od 29 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.