podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

1. PROJEKTOWANIE SIECI i PRZYŁĄCZY WODNO-KANALIZACYJNYCH

Spółka oferuje kompleksowe usługi z zakresu projektowania przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z uzyskaniem zgodnych z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi pozwoleń i decyzji administracyjnych, koniecznych uzgodnień z właścicielami działek i zarządcami dróg oraz badaniami geologicznymi.

2. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACYJNYCH

Budowa prywatnych przyłączy wodociągowych obejmuje włączenie zakupionej na koszt inwestora rury ciśnieniowej do wcześniej zamontowanej (nieodpłatnie) przez Spółkę nawiertki, zakończenie przyłącza zestawem wodomierzowym w piwnicy lub w przypadku studzienki wodomierzowej zaworem odcinającym za ścianą budynku.
 
Budowa przyłączy kanalizacyjnych obejmuje włączenie rury do istniejącej studzienki rewizyjnej, zakończenie przyłącza w budynku w miejscu podłączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.
 
Koszt budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego każdorazowo określa się według kosztorysu wstępnego wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej.
W przedstawionym kosztorysie uwzględnia się również koszty wykonania projektu organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego, obsługi geodezyjnej oraz odtworzenia naruszonej nawierzchni do stanu pierwotnego. 

3. LOKALIZACJA AWARII SIECI WODOCIĄGOWYCH

W celu lokalizacji miejsca awarii sieci wodociągowej zleceniodawca powinien dostarczyć dokładne informacje dotyczące średnicy oraz przebiegu sieci i materiału, 
z którego ją wykonano. Niepełne dane lub ich brak utrudni lub wręcz uniemożliwi wskazanie miejsca wycieku.
 
Spółka nie lokalizuje awarii instalacji wewnątrz budynku oraz ogrzewania podłogowego.

4. ROZMROŻENIE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Rozmrożenie przyłącza wodociągowego wewnątrz budynku odbywa się przy użyciu nagrzewnic. Ważne jest, aby jak najszybciej od momentu spostrzeżenia braku wody zlecić usługę. 
 
Spółka nie rozmraża przyłączy wodociągowych wykonanych z rur PE na odcinku od sieci wodociągowej do budynku.

5. ODŁĄCZENIE i PONOWNE PODŁĄCZENIE WODY NA PRZYŁĄCZU

Cena uwzględnia odłączenie i ponowne podłączenie wody za pomocą zamknięcia nawiertki (zasuwki) na sieci wodociągowej lub zablokowania przepływu wody przez główny wodomierz.
 
W przypadku konieczności wykonania wykopu, odcięcie wody obciążone jest kosztami określonymi według indywidualnego kosztorysu.

6. MONTAŻ LUB DEMONTAŻ WODOMIERZA

Spółka oferuje usługę montażu wodomierza polegającą na przygotowaniu podejścia pod instalowany wodomierz, montażu wodomierza zakupionego przez klienta i sprawdzeniu szczelności połączeń, a także usługę demontażu wodomierza polegająca na wymontowaniu wodomierza, połączeniu instalacji i sprawdzeniu szczelności połączeń. 
 
Cena usługi występuje w dwóch wariantach uzależnionych od średnicy wodomierza 
i nie zawiera kosztów wodomierza i innych materiałów.

7. WYMIANA WODOMIERZA

Spółka oferuje usługę wymiany wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą (wodomierza „ogrodowego”). Usługa polega na wymontowaniu dotychczasowego wodomierza i zamontowaniu nowego oraz sprawdzeniu szczelności połączeń. Cennik zawiera koszty wymiany wodomierzy w trzech wariantach: wymiana wodomierza Ø 15 mm (cena usługi plus koszt wodomierza), Ø20 mm (cena usługi plus koszt wodomierza) oraz wymiana wodomierza dostarczonego przez Klienta (cena samej usługi).

8. CZYSZCZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ

MWiK w Pile świadczy szeroki zakres usług w zakresie czyszczenia zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej od DN 100 mm do DN 1200 mm bez względu na stopień zanieczyszczenia kanału. 
 
Czyszczenie zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej odbywa się za pomocą samochodów specjalistycznych typu: SCK (czyszczenie kanału i wypompowanie nieczystości) oraz SCK z recyklingiem (czyszczenie kanału i wypompowanie nieczystości bez konieczności dodatkowego poboru wody).
 
Proces czyszczenia i udrażniania instalacji kanalizacyjnej przeprowadzany jest przy użyciu metody ciśnieniowo-hydrodynamicznej. Polega ona na wypłukaniu wodą pod wysokim ciśnieniem nieczystości nagromadzonych w kanałach i wypompowaniu ich za pomocą pompy próżniowej do zbiornika pojazdu asenizacyjnego. 

9. INSPEKCJA TV KANALIZACJI

Spółka oferuje usługę inspekcji TV kanalizacji za pomocą kamery zainstalowanej na wózku samojezdnym. Zestaw monitorujący przystosowany jest do pracy w kanałach o zakresie średnic DN 0,2 - DN 0,8 m. 
 
Inspekcja TV po wcześniejszym wyczyszczeniu systemu kanałów umożliwia wykrycie uszkodzeń rurociągów oraz wszelkich nieprawidłowości związanych z wykonaniem oraz eksploatacją kanałów. 
 
Spółka wykonuje również monitoring nowo wybudowanej kanalizacji pod względem prawidłowości wykonania, zachowania odpowiednich spadów oraz braku uszkodzeń.
 
Po wykonaniu inspekcji telewizyjnej sporządzany jest dla zamawiającego szczegółowy raport zawierający opis usterek. Dokumentacja przekazywana jest w formie papierowej oraz na płycie DVD.

10. SPRAWDZENIE SPOSOBU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Prawidłowość odprowadzania ścieków opadowych reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z ustawą „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.
 
Spółka oferuje usługę umożliwiającą sprawdzenie prawidłowości podłączenia kanału. Sprawdzanie poprawności podłączenia wykonywane jest za pomocą urządzenia „ZADYMA”. Cały proces polega na wprowadzeniu w kontrolowany odcinek kanalizacji nieszkodliwego dymu.
 
Cena za wykonanie usługi dla domu jednorodzinnego jest określona wartością ryczałtową, a dla pozostałych obiektów cena jest wyliczana na podstawie indywidualnej kalkulacji z uwzględnieniem cen i wskaźników stosowanych w Spółce.

11. WYNAJEM KONTENERÓW

Spółka oferuje usługę wynajmu kontenerów o pojemności 6,5 m3 i wywozu:
Ocena jakości oraz klasyfikacja kodu odpadów dokonywana jest przez składowisko, do którego przekazywane są odpady do utylizacji, co stanowi podstawę do obciążenia zleceniodawcy za wykonaną usługę.
 
Kontener dostarczany jest pod wskazany adres, a cena ujęta w cenniku zawiera koszty transportu i postoju kontenera przez trzy dni robocze.
 
Spółka posiada stosowne zezwolenia z zakresu transportu i odbioru odpadów oraz dysponuje odpowiednim do tego celu sprzętem.

12. REGULACJA WŁAZÓW, WPUSTÓW ULICZNYCH, SKRZYNEK ZASUWOWYCH i HYDRANTOWYCH ORAZ MONTAŻ WŁAZÓW SAMOPOZIOMUJĄCYCH

Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie regulacji oraz wymiany włazów kanałowych, wpustów deszczowych, skrzynek zasuwowych i hydrantowych, jak również montażu włazów samopoziomujących przy użyciu zapraw szybkowiążących. 
 
Zaprawy te charakteryzują się znakomitymi parametrami wytrzymałościowymi oraz małymi naprężeniami podczas procesu twardnienia. Już po 30 minutach zaprawa może być w pełni obciążona, a wytrzymałość na ściskanie po 30 dniach wynosi 65 N/mm2. Szybki czas wiązania znacznie skraca wykonanie prac naprawczych, minimalizując tym samym utrudnienia w ruchu drogowym.
 
Wykonanie wycen przedwykonawczych jest poprzedzone przeprowadzeniem oględzin w miejscu wykonywania prac.

13. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

Spółka świadczy usługi w zakresie cząstkowej naprawy nawierzchni bitumicznej dróg, placów, parkingów itp. przy użyciu masy z recyklera - maszyny do przerobu zerwanego asfaltu.
 
Wykonanie wycen przedwykonawczych jest poprzedzone przeprowadzeniem oględzin w miejscu wykonywania prac.
 


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Pierwsze akwedukty, tj. kanały umieszczone na konstrukcjach mostowych – pojawiły się w VII w p.n.e. w Mezopotamii i wokół Morza Śródziemnego. Rzymianie w późniejszym okresie ten sposób przesyłu wody doprowadzili do perfekcji. Łączna przepływność dziewięciu akweduktów zasilających w I w  n.e. Rzym  wynosiła ok. 992 000 m³/d.

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 30 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.
ul. Wybickiego, ul. Dunikowskiego

od 29 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
ul. Krzywa, ul. Długosza, ul. Zachodnia

od 14 października 2020 r. do 30 października 2024 r.
ul. Jastrzębia, ul. Przepiórcza, ul. Ceramiczna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

w dniu 26 września 2022 r.
ul. Rynkowa (Targowisko nr 1)

w dniu 26 września 2022 r.
ulice: Dunikowskiego, Legionów Polskich, Kossaka nr 123

czytaj więcejczytaj więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.