podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

7.2.2018

INFORMACJA DLA KLIENTÓW
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pile


Szanowni Państwo,
 
Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pile uprzejmie informuje, że ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” z definicji ścieków wyłączone zostały wody opadowe lub roztopowe. W konsekwencji, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych nie mogą być realizowane na bazie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 
Z uwagi na wyżej wskazaną zmianę terminologiczną,  umowy o odprowadzanie ścieków opadowych lub roztopowych do kanalizacji miejskiej, dotychczas zawarte pomiędzy Państwem a Spółką, wymagają modyfikacji celem ich dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Zważywszy na to, Spółka rozpoczęła 1 lutego br. dostarczanie swoim Klientom dokumentów będących następstwem nowych uwarunkowań prawnych. Komplet dokumentów, które Państwo otrzymają będzie zawierał: pismo przewodnie, wzór nowej umowy, informację dla usługobiorców będących konsumentami, Ogólne Warunki Świadczenia Usług oraz cennik usługi.
 
Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki MWiK zwraca się do swoich Klientów z uprzejmą prośbą o dokonanie następujących czynności:
 
1) zapoznanie się z treścią przesłanej Informacji konsumenckiej oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z jej treścią, które załączone jest do informacji,
2) uzupełnienie umowy w zakresie wymaganych danych oraz czytelne jej podpisanie,
3) przekazanie dwóch egzemplarzy umowy osobiście bądź listownie na adres siedziby Spółki w Pile: ul. Chopina 2, Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 2), w nieprzekraczalnym terminie
14 dni od dnia otrzymania dokumentów. Egzemplarz Ogólnych Warunków Umowy należy zachować na własne potrzeby.
 
Nowy wzór umowy zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy w powyższym zakresie obowiązujące pomiędzy Państwem, jako Usługobiorcą, a Spółką jako Usługodawcą.
 
Ponadto Zarząd informuje, iż tylko przesłanie albo osobiste dostarczenie kompletu dokumentów, o których mowa w niniejszej informacji, skutkować będzie zawarciem nowej umowy. Zawarcie nowej umowy umożliwi Państwu dalsze korzystanie z usługi polegającej na odbiorze wód opadowych lub roztopowych przez system kanalizacji deszczowej MWiK.
 
W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Spółki MWiK – tel. 67 211 91 13.


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Oczyszczanie wody do picia zapoczątkowali Egipcjanie. Proces ten polegał na filtrowaniu wody przez zwój tkaniny bawełnianej, przewieszony przez krawędź naczynia wypełnionego wodą do naczynia położonego niżej (wykorzystaniu zjawiska podciągania kapilarnego).

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

od 20 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.
ul. Młodych

od 19 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
ul. Wojska Polskiego

od 2 listopada 2018 r. do 27 września 2019 r.
ul. Kamienna

czytaj więcejczytaj więcej
Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.