podaj stan wodomierza
eBOK
w razie awarii dzwoń    994

7.2.2018

INFORMACJA DLA KLIENTÓW
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pile


Szanowni Państwo,
 
Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pile uprzejmie informuje, że ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne” z definicji ścieków wyłączone zostały wody opadowe lub roztopowe. W konsekwencji, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych nie mogą być realizowane na bazie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 
Z uwagi na wyżej wskazaną zmianę terminologiczną, dotychczas zawarte pomiędzy Państwem a Spółką umowy o odprowadzanie ścieków opadowych lub roztopowych do kanalizacji miejskiej wymagają modyfikacji celem ich dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Zważywszy na to, Spółka rozpoczęła 1 lutego br. dostarczanie swoim Klientom dokumentów będących następstwem nowych uwarunkowań prawnych. Komplet dokumentów, które Państwo otrzymają będzie zawierał: pismo przewodnie, wzór nowej umowy, informację dla usługobiorców będących konsumentami, Ogólne Warunki Świadczenia Usług oraz cennik usługi.
 
Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki MWiK zwraca się do swoich Klientów się z uprzejmą prośbą o dokonanie następujących czynności:
 
1) zapoznanie się z treścią przesłanej Informacji konsumenckiej oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z jej treścią, które załączone jest do informacji,
2) uzupełnienie umowy w zakresie wymaganych danych oraz czytelne jej podpisanie,
3) przekazanie dwóch egzemplarzy umowy osobiście bądź listownie na adres siedziby Spółki w Pile: ul. Chopina 2, Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 2), w nieprzekraczalnym terminie
14 dni od dnia otrzymania dokumentów. Egzemplarz Ogólnych Warunków Umowy należy zachować na własne potrzeby.
 
Nowy wzór umowy zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy w powyższym zakresie obowiązujące pomiędzy Państwem jako Usługobiorcą a Spółką jako Usługodawcą.
 
Ponadto Zarząd informuje, iż tylko przesłanie albo osobiste dostarczenie kompletu dokumentów, o których mowa w niniejszej informacji, skutkować będzie zawarciem nowej umowy. Zawarcie nowej umowy umożliwi Państwu dalsze korzystanie z usługi polegającej na odbiorze Wód opadowych lub roztopowych przez system kanalizacji deszczowej MWiK.
 
W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Spółki MWiK – tel. 67 211 91 13.


Aktualności
Czy wiesz, że...?

Kanaty – starożytny skomplikowany system tuneli służących do wydobywania wód gruntowych jest nadal używany w Iranie, gdzie funkcjonują aż 22 tys. takich instalacji. W Palestynie wciąż w ten sposób nawadnia się gaje oliwne, winnice i sady. Pierwsze „qanaty” wybudowali Persowie  na początku pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Tunele kanałów kopano ręcznie, a ich szerokość pozwalała na poruszanie się w nich człowieka. (...)

czytaj więcejczytaj więcej
Utrudnienia w ruchu

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych utrudnień...

Przerwy w dostawie wody

W najbliższym czasie nie przewidujemy żadnych przerw w dostawie wody...

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. +48 67 212 50 24 | +48 67 212 29 74
faks +48 67 212 59 30
mwik@mwik.pila.pl
NIP 7640201952 | KRS 0000081995 | REGON 570503455
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 66.124.000 zł.